org.apache.xerces.impl.dv.xs
Classes 
AbstractDateTimeDV
AnySimpleDV
AnyURIDV
Base64BinaryDV
BaseDVFactory
BaseSchemaDVFactory
BooleanDV
DateDV
DateTimeDV
DayDV
DecimalDV
DoubleDV
DurationDV
EntityDV
ExtendedSchemaDVFactoryImpl
FloatDV
FullDVFactory
HexBinaryDV
IDDV
IDREFDV
IntegerDV
ListDV
MonthDayDV
MonthDV
QNameDV
SchemaDVFactoryImpl
StringDV
TimeDV
TypeValidator
UnionDV
XSSimpleTypeDecl
XSSimpleTypeDelegate
YearDV
YearMonthDV
Exceptions 
SchemaDateTimeException